Затверджено: рішення  5 cесії сільської                                                                                      ради 6 скликання від 12  липня 2011 р.

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є         Новоміська сільська рада

1. Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію- це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 2.Запитувач   має   право   звернутися   до   розпорядника   інформації   із   запитом   на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3.    Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом,  телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4.    Запит на інформацію має містити:

4.1.   прізвище, ім'я, по батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також засобу зв'язку, якщо такий є;

4.2.загальний опис інформації або вид, назву, реквізити    чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

4.3.підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5.    Всі запити на публічну інформацію, які надходять до сільської ради, подаються на реєстрацію до секретаря сільської ради  заадресою:  23342 с.Красне, вул. Котовського, 2 або за телефоном/факсом 23-1-73.

6.    Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

7.    Призначити  відповідальною особою за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль  щодо   задоволення   запиту   на   інформацію   та   надання   консультацій   під   час оформлення запиту Благун Валентину Іванівну – секретаря сільської ради.

8.    Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або  інших   вимог,   встановлених   статтею   19   Закону  України   «Про  доступ   до  публічної інформації») не розглядаються.

9.    Після реєстрації запит подається сільському голові  для написання резолюції. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється  у секретаря сільської ради.

10.  Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію  передбачає  виготовлення  копій документів  обсягом   більше  як   10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодовувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням  сільського  голови  в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

11.  Відповідь на запит на інформацію надається сільською радою не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

12.  У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

13.  Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

14.У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

15.  У разі, коли сільська рада, відповідно до компетенції, визначеної Законом Україні «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблені запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволені запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.

16.  Якщо сільська рада не володіє запитуваною інформацією, але якій за статусом аби характером   діяльності    відомо   або    має   бути    відомо,    хто    нею    володіє,    цей    запит переадресовується належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

17.  Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до суду.

18. Оскарження рішень,  дій  чи  бездіяльності  розпорядників  інформації до  суду, здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Секретар сільської ради                                  В.І.Благун